Uitslagenlijst Strontraceloop 2016 Workum - Zaterdag 22 oktober 2016 ========================================================================== M7, 7.1 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marco Kingma Sneek 27:05 2 Paulus Folmer Workum 28:38 3 Wibe Jan Elgersma Harich 29:54 4 Hartger Stellinga Workum 30:13 5 Jorn van der Meer Workum 30:57 6 Hessel Wesselius Workum 32:34 7 Anske Schotanus Koudum 32:34 8 Luitzen Wesselius Workum 34:44 9 Cor van Sluis Franeker 34:56 10 Jesper Elgersma Harich 34:58 11 Dikkie v/d Werf Bolsward 35:49 12 Mark van Lingen St.Nyk 36:06 13 Jan Feenstra Workum 36:29 14 Wilbert van der Egan St. Nyk 38:31 15 Jan Schaafsma Bolsward 39:31 16 Klaas Peereboom Heerenveen 40:12 17 Jan Grasman Workum 41:31 18 Maarten Smedinga Leeuwarden 42:19 19 Appie de Vries Broek 42:22 20 Jan Miedema Boyl 44:09 21 H. de Vries Parrega 44:19 22 Achim Belting Munster DLd 45:03 23 Theo Runia Leeuwarden 45:14 24 Jan Jonker Groningen 45:54 25 Frits Ottens Leeuwarden 47:30 26 Dave de Jong Sneek 58:21 27 Arie Smedinga Tzum 58:59 V7, 7.1 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Linda Bennetts Makkum 33:15 2 Nieskje de Groot Workum 35:36 3 Hinke Stellingwerf Workum 35:53 4 Froukje Rienstra-Tijtsma Workum 36:30 5 Marloes Flapper Workum 36:52 6 Chantal Grasman Aldeboarn 37:01 7 Amarins Schurer-Feenstra Workum 37:07 8 Geartsje van Lingen St.Nyk 38:02 9 Marije Troost Bolsward 40:27 10 Antje Wijnja St.Nyk 42:37 11 Anneke Ypma Hartwerd 42:54 12 Pytsje Reinderink Bolsward 44:18 13 Maria Tombrink Munster dld 45:02 14 Nynke Jonker Groningen 45:53 15 Wytske Huitema Workum 46:28 16 Anja Bijlsma Bolsward 46:53 17 Yvonne van der Meer Blauwhuis 47:08 18 Lucie Foekema Blauwhuis 47:09 19 Lies de Vries/Groen Broek 48:35 20 N.L. Caviet Dokkum 51:22 21 Rinske kelderhuis Workum 52:01 M11, 11.2 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ynte Lemstra Lemmer 41:36 2 Dick Wobbes Veenwouden 42:23 3 Simon Regnerus Marrum 42:38 4 Egbert Allema Leeuwarden 42:46 5 Sipke Schaap Lemmer 43:28 6 Mike Hofstra Sneek 44:29 7 Evert Westerhof Sneek 44:29 8 Lieuwe Palstra Bolsward 44:29 9 Bert Kobus Leeuwarden 49:14 10 Wim Kuipers Sneek 49:40 11 Chiel Aaij Leeuwarden 49:56 12 Oeli Reitsma Sneek 50:14 13 Nolle Lam Elahuizen 50:22 14 Michael Gohner Heusenstramm 50:23 15 Gerard Postma Koufurderige 50:31 16 Henk Reinderink Bolsward 50:45 17 Sytse Jansma Harlingen 50:51 18 Bert Barhorst IJlst 50:56 19 Hendrie van der Werf Bolsward 51:38 20 Joop-Jan Tichelaar Wijckel 53:27 21 Rogier Mink Leeuwarden 53:45 22 K. Jager Dronrijp 55:48 23 Michiel van Blanken Sneek 55:51 24 S. Holtrop Leeuwarden 58:04 25 Dries Wedzinga Drachten 59:24 26 Geertjan van der Meer Workum 1:00:02 27 Rob Spaans Workum 1:01:57 28 Rico Boezerooij Bolsward 1:06:17 29 Pé de Jong Workum 1:07:24 30 Herman Hoekstra Goutum 1:23:00 31 Joop Boonstra Leeuwarden 1:24:35 32 Jippe Bokma Leeuwarden 1:24:35 V11, 11.2 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Diana Venema Hindeloopen 55:38 2 Ineke Duyf Wijckel 56:29 3 Yvon Spaans Workum 1:01:58 4 Sandra Postma St.Nyk 1:04:10 5 José Faber Bolsward 1:06:16 6 Ybelstsje Lemstra Lemmer 1:07:33 7 Baudina Rypma Blauwhuis 1:09:56 8 Ekelien Steensma Jirnsum 1:11:35 9 Anneke Sytsma Goutum 1:17:56 10 Anneke Regnerus Marrum 1:22:57 11 Sietske van der Bij Jirnsum 1:22:57 M15, 15.1 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Willem de Boer Exmorra 52:33 2 Ilan Palstra Workum 56:46 3 Jetze Genee Makkum 57:48 4 Thomas Wobma Bolsward 58:59 5 Rinse Procee Veenwouden 1:00:50 6 Saco Bootsma Workum 1:01:27 7 Marten Conradie Scharnegoutum 1:02:07 8 Herman Westerhuis Tzum 1:02:16 9 Andre Ydema Dronrijp 1:02:55 10 Marcel Hoekstra Harlingen 1:03:30 11 Tjerk Bruinsma Makkum 1:03:56 12 Wabe Roskam Wommels 1:04:53 13 Catrinus Vroom Hijum 1:04:57 14 Chris Draijer Oudega (Sm) 1:05:00 15 Johan de Witte Makkum 1:05:01 16 Henk Ruiter Sneek 1:05:11 17 Watze Hobma Tijnje 1:06:27 18 Edwin Troost Bolsward 1:06:50 19 Syb van der Ploeg Jorwert 1:07:38 20 Aise Bouma Kimswerd 1:08:09 21 Fekke Fekkes Koudum 1:08:36 22 Arie van der Steen Bontebok 1:08:40 23 Andre Duinstra Sneek 1:08:41 24 Hans Hiemstra Harkema 1:08:43 25 Johannes de Boer It Heidenskip 1:08:50 26 Luut de Jong Woudsend 1:09:34 27 Nanne van der Veer Elahuizen 1:09:54 28 Arjan Siersma Hemelum 1:10:12 29 Murk Postma Nijland 1:10:17 30 Johan van Noordenburg Jubbega 1:10:55 31 Hein Dijkstra Oosterbierum 1:11:39 32 Bauke Jansen Bolsward 1:11:52 33 Eddie Schipper Drachten 1:11:54 34 Andre Siesling Bolsward 1:12:35 35 Pieter van Dijk Heerenveen 1:12:41 36 Jaap de Boer Bontebok 1:12:41 37 Dijkstra Oosterbierum 1:13:00 38 Herbert van Zeijts Harderwijk 1:13:11 39 Durk Ozinga Workum 1:14:07 40 Jan Willem Bouma Workum 1:14:33 41 Klaas Meindertsma Joure 1:15:05 42 Wiebe Palstra Bolsward 1:15:15 43 Harmen Kruisenga Bolsward 1:15:36 44 Klaas Halma Gaast 1:15:56 45 Wieger van Keulen Leeuwarden 1:16:13 46 Durk Douma Woudsend 1:16:15 47 Marco Brandsma Harlingen 1:16:16 48 Gerben Splinter Workum 1:16:38 49 Willem Biemolt Utrecht 1:16:48 50 Barry Lammers Workum 1:16:54 51 Rients Galema Workum 1:17:27 52 Benny Bijlsma Marsum 1:17:32 53 Hein Riewald Dronrijp 1:17:45 54 Symen van der Velde Waaksens 1:17:45 55 Peter Sybesma Ermelo 1:18:17 56 Pieter van der Bij Jirnsum 1:18:43 57 Gerard Donker Tjalleberd 1:19:22 58 Jaap Poel Haren 1:19:50 59 Douwe Attema Heeg 1:20:42 60 Sybren Nijdam Workum 1:20:43 61 Wiepke Wierda Elahuizen 1:21:09 62 A. H. Kramer It Heidenskip 1:21:15 63 Gerben Brouwer Snits 1:21:25 64 Karst Anema Stiens 1:21:30 65 Sjoerd Hiemstra Ferwoude 1:21:48 66 Johan Zwerver Goutum 1:21:53 67 Eelco van der Werff It Heidenskip 1:21:57 68 Jos Wieggers Balk 1:22:00 69 P.D. Londema Sneek 1:23:53 70 Peter Faber Workum 1:24:29 71 Yde Haarsma Sneek 1:25:04 72 Hans van Egmond Drachten 1:25:38 73 Pieter Cremer Gorredijk 1:26:02 74 Wim Manshande Harlingen 1:29:14 75 Tjerk Viersen Hommerts 1:30:20 76 Djurre Joh van der Schaaf Oentsjerk 1:31:08 77 Jan Bert Kuipers Sneek 1:34:01 78 Kees Visser De Knipe 1:37:28 79 Sybren Couperus Workum 1:41:19 V15, 15.1 Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Judith van der Meer Dronrijp 1:04:20 2 Simone van Dijk Makkum 1:08:45 3 Hester Salverda Oudemirdum 1:11:56 4 Marije Steigenga Wons 1:12:01 5 Henriet Kuipers Workum 1:13:07 6 Jantsje Haagsma Hindeloopen 1:13:39 7 Wendelin Wielenga Sneek 1:14:34 8 Wemmik Brouwer Sneek 1:14:47 9 Annie Amsterdam Hindeloopen 1:15:02 10 Ingrid Boende Zuidbroek 1:15:04 11 Foekje de Boer Joure 1:16:48 12 Liesbeth Andrea Parrega 1:17:41 13 Lucia van der Bijl Bolsward 1:19:34 14 Mirjam Feenstra Workum 1:20:37 15 Heidi Wesselius Workum 1:20:41 16 Linda Peereboom Amsterdam 1:21:37 17 Karin Danhof Jirnsum 1:21:40 18 Saakje Regnerus Broeksterwoude 1:21:40 19 Marja van der Werf-Zoer Joure 1:21:45 20 Anneke Heijnis Woudsend 1:22:48 21 Marloes van der Haak Harlingen 1:23:45 22 Liset Zwaan Workum 1:24:12 23 Riki Creemers Ossenzijl 1:24:49 24 Lysbet Faber Workum 1:25:31 25 Grytsje Miedema Workum 1:27:59 26 Femka Wesselius Workum 1:28:38 27 Pietsje Fekkes Koudum 1:30:10 28 Etty Spriensma It Heidenskip 1:30:11 29 Minke Oord Joure 1:30:54 30 Anne Hilarides Hindeloopen 1:31:31 31 Lidwien Broernink Joure 1:31:57 32 Maaike Visser Heerenveen 1:37:28 JON, JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Julian Kuipers Workum 2:29 2 Jiri Heppener Bolsward 2:36 3 Jari Heppener Bolsward 2:56 4 Jelmer Kuipers Workum 3:02 5 Ben Wesselius Workum 3:13 6 Hidde Daniels Workum 3:18 7 Paul Glassmann Wedel Duitsland 3:33 8 Mariel Palstra Workum 3:50 9 Tiemen Vries Workum 4:24 MEI, JEUGDLOOP Plts Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Isa Bennetts Makkum 2:38 2 Anthe Troost Bolsward 2:40 3 Nynke Kuipers Workum 3:01 4 Carmen Vries Workum 3:32 5 Marit Boele workum 3:33 6 Jennisja Palstra Workum 3:36 7 Jo-an Wesselius Workum 3:42 8 Tess Flapper Workum 3:42 9 Clara Glassmann Wedel Duitsland 5:06 Iedereen bedankt Zijn er nog opmerkingen over de uitslag, dan graag mailen (shaijtema@hotmail.nl) ========================================================================== Uitslagen.nl 25-10-2016 01:39